محصولات

This is where you can browse products in this store.

NC1

ابعاد

120x80 سانتی متر

تحمل بار ثابت

کمتر از 1 تن

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x780x630 میلیمتر

نوع باکس

دیوار ثابت

بارگیری ثابت

کمتر از 1 تن

بارگیری متحرک

250 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

450 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

ابعاد

120x80 سانتی متر

وزن

0.5 ± 12 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

جنس

پلی اتیلن

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x800x150 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد یورو

وزن

0.5 ± 12 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1000 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

400 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن

ابعاد

120x80 سانتی متر

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x800x170 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد یورو

بارگیری متحرک

1000 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

500 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

470 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

وزن

0.5 ± 14 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x800x155 میلیمتر

نوع پالت

استاندارد یورو

وزن

0.5 ± 14 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1000 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

500 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP1

ابعاد

120x100 سانتی متر

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x140 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP2

ابعاد

120x100 سانتی متر

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x150 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

400 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

392 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP3

ابعاد

120x100 سانتی متر

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x150 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

بارگیری متحرک

1250 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

600 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

550 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP4

وزن

0.5 ± 14.5 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

جنس

پلی اتیلن سنگین

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x157 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

وزن

0.5 ± 14.5 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1200 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

600 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

364 عدد (کانتینر 40 فوت)

جنس

پلی اتیلن سنگین

IP5

ابعاد

120x100 سانتی متر

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

تحمل بار ثابت

3 تا 5 تن

توضیحات تکمیلی

ابعاد

1200x1000x157 میلیمتر

نوع پالت

صنعتی

وزن

0.5 ± 15.5 کیلوگرم

بارگیری ثابت

3 تا 5 تن

بارگیری متحرک

1200 کیلوگرم

بارگیری داخل قفسه

600 کیلوگرم

ظرفیت کانتینر

473 عدد