فیلتر محصولات

نوع محصول

نوع پالت

نوع باکس

ابعاد

بارگیری ثابت

 • ES 1

  پالت استاندارد یورو
  ابعاد                     80*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 12 کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • ES 2

  پالت استاندارد یورو
  ابعاد                     80*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 13.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • ES 3

  پالت استاندارد یورو
  ابعاد                     80*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 14کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • IP1

  پالت صنعتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 13.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • IP2

  پالت صنعتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 14.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • IP3

  پالت  صنعتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 15.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • IP4

  پالت صنعتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 14.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • IP5

  پالت صنعتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 15.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • PS1

  پالت استاندارد پتروشیمی
  ابعاد                     110*130 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 14.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • PS2

  پالت استاندارد پتروشیمی
  ابعاد                     110*130 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 15.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • PS3

  پالت استاندارد پتروشیمی
  ابعاد                     110*130 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 18.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • PS4

  پالت استاندارد پتروشیمی
  ابعاد                     110*130 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 27.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • NP1-9L

  پالت نست
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 6.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         1 تا 3 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • NP1-3R

  پالت نست
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 9کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         1 تا 3 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • HP1

  پالت بهداشتی
  ابعاد                     80*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 18کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         5 تا 7 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • HP2

  پالت بهداشتی
  ابعاد                     80*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 14کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • HP3

  پالت بهداشتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 22کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         5 تا 7 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • HP4

  پالت بهداشتی
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 16.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • BP1-9L

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 44.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • BP1-2R

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 45.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • BP1-FO

  پرشین باکس 
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 45.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • BP2-9L

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 43.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • BP2-2R

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 44.5کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • BP2-FO

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 44.5 کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         3 تا 5 تن
  جنس                    پلی اتیلن سنگین
  نمایش محصولات
 • SB1

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 32کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         کمتر از یک تن
  جنس                     پلی اتیلن و کارتن پلاست
  نمایش محصولات
 • SB2

  پرشین باکس
  ابعاد                     80*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 33کیلوگرم
  تحمل بار ثابت         کمتر از یک تن
  جنس                     پلی اتیلن و کارتن پلاست
  نمایش محصولات
 • BPL1

  پرشین باکس
  ابعاد                     100*120 سانتی متر
  وزن                      0.5 ± 7.5کیلوگرم
  جنس                     پلی اتیلن و کارتن پلاست
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 45 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     45 لیتر
  وزن                      1.7کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن/پروپیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 50 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     50 لیتر
  وزن                      9.8کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 60 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     60 لیتر
  وزن                      3کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 65 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     65 لیتر
  وزن                      2.7کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن/پلی پروپیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 100 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     100 لیتر
  وزن                      9.7کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 120 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     120 لیتر
  وزن                      9کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله 240 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     240 لیتر
  وزن                      13.5کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • سطل زباله پلاستیکی 360 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     360 لیتر
  وزن                      22کیلوگرم
  جنس                     پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • مخزن زباله 660 لیتری مکانیزه

  پرشین بین
  حجم                     660 لیتر
  وزن                      38 کیلوگرم
  جنس                     پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • مخزن زباله 770 لیتری مکانیزه

  پرشین بین
  حجم                     770 لیتر
  وزن                      46کیلوگرم
  جنس                     پلی اتیلن
  نمایش محصولات
 • مخزن زباله 1100 لیتری

  پرشین بین
  حجم                     1100 لیتر
  وزن                      51کیلوگرم
  جنس                    پلی اتیلن
  نمایش محصولات
زنبیل خرید